SMP 평균가 (2022.00.00.요일)


육지 (평균가)                      제주 (평균가)


243.28원        200.28원


전일대비 -▼                     전일대비 -▲


        REC 평균가 (2022.00.00.요일)


현물시장 (육지)            현물시장 (전체)          현물시장 (제주)


243.28원    243.28원   243.28원


전일대비 -▼            전일대비 -▼          전일대비 -▼


에너지 가격

가중치 적용

전기차충전기 고시단가

SMP    육지평균                           2022년 00월 00일


269.98     ▲ 35.26


REC                                  2022년 00월 00일


63,700       - 200

시장 가격

(육지)


가중치1.0  333.68 원/kwh

가중치1.2  346.42 원/kwh

가중치1.5  365.53 원/kwh

전기차 충전단가


완속 충전기   220원

급속 충전기

50kW  :  324.4원

100kW 이상  : 347.2원

--

(주) 에너지온 │ SY에너지 

대표이사 : 이현준  

사업자등록번호 : (주)에너지온 810-87-02838 

/ SY에너지 783-03-02399

본사 : 강원도 원주시 태장공단길 42-1, 206호 (태장농공단지) 

지사 : 평택시 고덕면 도시지원1길19, 511호    

대표 번호 : 1688-1732

이메일 : e365on@naver.com


Copyright 2022 에너지온 All Rights Reserved.